Fine Organic Chemistry Lab.

Staff
 
Masami Sakamoto Professor TEL : 043-290-3387
E
-mail : sakamotom@ ( [faculty.chiba-u.jp] )
Takashi Mino Associate Professor TEL : 043-290-3385
E
-mail : tmino@ ( [faculty.chiba-u.jp] )
Yasushi Yoshida

AssistantProfessor

TEL : 043-290-3386
E
-mail : yoshiday@ ( [chiba-u.jp] )
Student
D 3
Kohei Watanabe
Tomohiko Hiroshige
D1
Naohiro Uemura
 
Chihiro Masuda
M 2
Eri Ishikawa
 
Daiki Yamaguchi
Shoko Ihara
B 4
Takumu Akiyama
Kento Sano
 
Shohei Kasano
Akina Magara
 
Ryo Saito
Yuta Moriya
Waku Shimizu
Junpei Yoda
Tomoki Hasegawa
M 1
Yuto Kanashima
Kazuma Ban
Rei Saito
Isamu Matsuo
 
Seiya Toyoda
Kazuki Omori